handlekurv

Generelle Betingelser

GULP AS org.nr; 912876152 .
Vår adresse er: Ulsetskogen 27, 5119 Ulset
Alle henvendelser: post@gulp.no

Kontakt oss gjerne!


PRISINFORMASJON
Alle priser er oppgitt i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift i kassen. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.


BETALING
Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Alle bestillinger sendes senest ut påfølgende virkedag. I perioder med høy aktivitet, kan leveringstiden bli noe forlenget. Selger skal levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. 

Du vil motta en e-post når bestillingen din er pakket og sendt. 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, se siden om bytte og retur. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


BYTTE OG RETUR

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Skulle du ikke være helt fornøyd med varen du har kjøpt her på nettbutikken til Gulp, kan varen returneres. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Send en mail til post@gulp.no

PRISAVSLAG
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

HEVING
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Ved retur er det kundens ansvar å sikre at varene pakkes for forsendelse på en måte som beskytter den mot mulige transportskader. I tilfelle et produkt er returnert skadet, vil ingen kreditt bli utstedt. En kopi av den opprinnelige e-post faktura eller pakkseddel må inkluderes i esken med returnerte varer, i tillegg til angrerettskjema. Skriv på pakkseddelen om du ønsker kreditt eller bytte til ett annet produkt. Gulp er ikke ansvarlig hvis forsendelsen er tapt i returtransport. Bruk gjerne en sporbar metode som Bring for returforsendelsen.

Ved tilbakebetaling/kreditt av ordre, kommer denne til det kredittkortet som ble brukt for kjøp innen 3-5 virkedager.
I de tilfeller hvor Gulp har ansvar for retur (f.eks reklamasjon, feilpakking etc), send en mail til post@gulp.no.

Send pakken til:
Gulp AS
Ulsetskogen 27, 5119 ulset
Merk pakken "NETTBUTIKKRETUR"

 

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.